Thursday, May 29, 2008

Assignment Bermula
SOALAN TUGASAN
ARAHAN:
1. Tugasan individu ini mempunyai DUA (2) soalan. Jawab semua.
2. Tugasan akan dinilai berdasarkan kepada huraian yang tepat dan menepati
kehendak soalan disokong oleh hujah-hujah dan rujukan kepada sumber yang
boleh dipercayai .
3. Taipkan tugasan anda dengan menggunakan font ”Arial” saiz 12 dilangkau baris
1.5 pada kertas bersaiz A4.
4. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum atau selewat-lewatnya pada tutorial
ke 3 (TIGA).
5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 35% kepada gred akhir kursus.
6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali.

Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima.
Pendidikan adalah merupakan satu proses yang berterusan yang dilalui oleh
pelbagai peringkat masyarakat dengan tujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan
dan memperoleh pengalaman dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Melalui
pendidikan juga seseorang individu itu akan dapat mengembangkan potensinya secara
lebih holistik dan disamping mengimbangi pembentukkan individu dari segi jasmani
rohani, emosi dan intelek (JERI).

Pendidikan Jasmani (PJ) adalah merupakan matapelajaran yang diperkenalkan
di sekolah yang memiliki kesepaduan diantara domain kognitif dan domain
psikomotor. Kesepaduan ini adalah seiring dengan penerapan nilai murni yang
bertmatlamat menghasilkan insan yang menyeluruh dan seimbang dalam satu
masyarakat yang dinamis dan progresif (Asiah Abu Samah, 1993).

Berdasarkan petikan di atas anda sudah boleh memahami aspirasi dan kepentingan mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dalam mengimbangi JERI pelajar. Melalui tugasan ini anda
diberi peluang untuk mendalami bagaimana pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan
pelaksanaannya di sekolah rendah.Tugasan ini memerlukan anda mengkaji dan membincangkan mengenai isu dan pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah
Jalankan satu penelitian dan pengumpulan maklumat mengenai apa saja perbincangan
berkaitan pendidikan jasmani yang boleh didapati dari pelbagai sumber seperti internet,dokumen, pekeliling, keratan akbar dan pelbagai sumber lain.
Pendidikan adalah merupakan satu proses yang berterusan yang dilalui oleh
pelbagai peringkat masyarakat dengan tujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan
dan memperoleh pengalaman dalam menghadapi cabaran yang mendatang.


Melalui pendidikan juga seseorang individu itu akan dapat mengembangkan potensinya secara lebih holistik dan disamping mengimbangi pembentukkan individu dari segi jasmani rohani, emosi dan intelek (JERI).Pendidikan Jasmani (PJ) adalah merupakan matapelajaran yang diperkenalkan di sekolah yang memiliki kesepaduan diantara domain kognitif dan domain psikomotor. Kesepaduan ini adalah seiring dengan penerapan nilai murni yang bertmatlamat menghasilkan insan yang menyeluruh dan seimbang dalam satu
masyarakat yang dinamis dan progresif (Asiah Abu Samah, 1993).

Berdasarkan petikan di atas anda sudah boleh memahami aspirasi dan kepentingan mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dalam mengimbangi JERI pelajar. Melalui tugasan ini anda
diberi peluang untuk mendalami bagaimana pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan
pelaksanaannya di sekolah rendah.
Tugasan ini memerlukan anda mengkaji dan membincangkan mengenai isu dan
pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah
Jalankan satu penelitian dan pengumpulan maklumat mengenai apa saja perbincangan
berkaitan pendidikan jasmani yang boleh didapati dari pelbagai sumber seperti internet,
dokumen, pekeliling, keratan akbar dan pelbagai sumber lain.
Anda perlu memilih SATU (1) tajuk yang disenaraikan di bawah. Di antara tajuk-tajuk
tersebut adalah seperti yang berikut:
i. Kemudahan peralatan dan fizikal untuk pendidikan jasmani di sekolah?
ii. Bagaimana pelaksanaannya PJ dilakukan disekolah?
iii. Struktur organisasi yang melaksanakan PJ di sekolah.
iv. Sejauh mana dan bagaimana falsafah pendidikan jasmani diterapkan di
sekolah?
v. Permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran PJ di sekolah.
vi. Pelaksanaan pengukuran dan penilaian diperingkat sekolah.
Panjang satu hasil penulisan ini perlu tidak melebihi dari 20 muka surat.
(35 Markah)

No comments: