Friday, April 11, 2008

KETANGKASAN


SOALAN TUGASAN
1. Ujian kecenderungan memusat membolehkan kita mendapatkan beberapa statistik yang relevan. Dapatkan satu set data berdasarkan skor markah ujian psikomotor dari sekolah.

a. Bentangkan skor tersebut mengikut taburan kekerapan dalam bentuk
seperti jadual di bawah atau suaikan jika perlu.
Berikan nilai N di bawah jadual tersebut.


Ujian Psikomotor digunakan untuk menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid yang melibatkan kemahiran-kemahiran otot-otot kecil dan otot-otot besar. Ujian ini juga membolehkan kita untuk mengukur tahap kelembutan, daya tahan otot , daya tahan kardiovaskular dan kepantasan murid-murid.
Di bawah ini dibentangkan skor mentah Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran yang mengukur jumlah lompatan , 25 orang murid berdasarkan tempoh masa tertentu.x t f
27 I 1
26 II 2
25 III 3
24 IIII 4
23 III 3
22 II 2
21 II 2
20 III 3
19 II 2
18 III 3
18 18 18 19 19
20 20 20 21 21
22 22 23 23 23
24 24 24 24 25
25 25 26 26 27N = 25
b. Berdasarkan data anda, berikan nilai: min, median, mod, julat dan sisihan lazim. Berikan formula di mana perlu dan berikan langkah-langkah bagaimana anda mendapat jawapan anda. Gunakan jadual di mana perlu.
(10 markah)

18 18 18 19 19
20 20 20 21 21
22 22 23 23 23
24 24 24 24 25
25 25 26 26 27
Jadual menunjukkan bilangan 25 orang murid melakukan Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran berdasarkan jumlah lompatan mengikut standard masa yang diberikan .N = 25
Min adalah kaedah yang digunakan untuk mengukur kecenderungan memusat yang mewakili purata aritmatik suatu set pencerapan. Ia dikira dengan mencampurkan jumlah skor dan dibahagikan dengan jumlah bilangan skor.

i. Nilai Min : M = ΣΧ
N
18 +18+18+19+19+20+20+20+21+21+22+22+23+23+23+24+24+24+25+25+25+26+26+27
25

Maka , Min : 557 = 22.28
25


Daripada nilai Min yang diperolehi, bolehlah dirumuskan bahawa nilai tersebut adalah kecil iaitu 22.28. Nilai ini menunjukkan bahawa kecergasan pelajar adalah di tahap sederhana. Min yang diperolehi adalah dipengaruhi oleh nilai skor rendah. Secara keseluruhannya bolehlah dibuat kesimpulan bahawa daripada


25 orang calon, hanya sebilangan kecil sahaja yang mendapat skor yang tinggi di dalam ujian ini.


ii. Median : Median adalah suatu nilai tunggal daripada set data yang mengukur item memusat di dalam data.item tunggal ini ialah paling tengah atau paling memusat dalam sesuatu set nombor. Median juga membahagikan set data kepada dua bahagian yang sama besar


18,18,18,19,19,20,20,20,21,21,22,22 , 23 , 23,23,24,24,24,24,25,25,25,26,26,27

.
Median = 23


iii. Mod : Mod ialah satu ukuran kecenderungan memusat yang berbeza daripada Min tetapi agak menyerupai Median kerana ia bukanlah dikira melalui proses aritmatik biasa. Mod ialah nilai yang paling kerap berulangan dalam set data.Ia diwakili oleh titik tertinggi dalam keluk taburan sesuatu set data.Sebelum mengenalpasti Mod , data hendaklah disusun secara sistematik bagi memudahkan proses pencarian.

18,18,18,19,19,20,20,20,21,21,22,22,23,23,23, 24,24,24,24, 25,25,25,26,26,27


Mod , ialah : 24

iv. Julat : Julat ialah perbezaan antara nilai tercerap paling tinggi dan paling rendah.Julat mudah dicari dan difahami tetapi kegunaannya sebagai ukuran serakan adalah terhad.

x t f
27 I 1
26 II 2
25 III 3
24 IIII 4
23 III 3
22 II 2
21 II 2
20 III 3
19 II 2
18 III 3
Julat : 27 – 18 = 9


v. Sisihan Lazim (S) : Ia merupakan ukuran kebolehubahan yang biasa digunakan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap tentang pencapaian calon-calon dalam sesuatu ujian. Sisihan lazim sangat berguna untuk membuat analisa terhadap taburan-taburan markah yang mempunyai min yang sama, tetapi sebaran yang jauh berbeza.

Untuk Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran ini , skor setiap pelajar diambil dan susun secara menaik agar mudah dikira. Nilai min diambil dan untuk mencari sisihan lazim skor setiap pelajar ditolak dengan nilai min kemudian di kuasa duakan. Jumlah semua skor tolak min yang telah dikuasa dua setiap pelajar diambil dan dimasukkan ke dalam formula.


Nilai min skor pelajar ialah 22.28 , nilai dua titik perpuluhan diambil untuk memudahkan pengiraan apabila mencari sisihan piawai nanti. Jumlah nilai skor tolak min kuasa dua ialah 179.93 dan jumlah semua pelajar adalah 25 orang. Semua formula dan jalan penyelesaian masalah diterangkan dengan lebih terperinci dengan berpandukan jadual skor yang telah disediakan.
Bil Nama Skor (x) M ( X - M) ( X - M )2
1 Munir Sobri 27 22.28 4.72 22.27
2 Khairul Anuar 26 22.28 3.72 13.83
3 Sail Zain 26 22.28 3.72 13.83
4 Rodzuan Awang 25 22.28 2.72 7.39
5 Tan Lee Lin 25 22.28 2.72 7.39
6 Mohd Kamarul Hafiz 25 22.28 2.72 7.39
7 Nafsiah Hussain 24 22.28 1.72 2.95
8 Nur Syuhada Mohd Rosli 24 22.28 1.72 2.95
9 Vithiyambigai 24 22.28 1.72 2.95
10 Tan Kar Ling 24 22.28 1.72 2.95
11 Fara Nor Asmira Jastan 23 22.28 0.72 0.52
12 Lim See Yee 23 22.28 0.72 0.52
13 Norhafezah Mustapa 23 22.28 0.72 0.52
14 Norashikin Chahep 22 22.28 -0.28 0.08
15 Nor Hernamawarni 22 22.28 -0.28 0.08
16 Shahirah Md Rasid 21 22.28 -1.28 1.64
17 Soo Mee Khuan 21 22.28 -1.28 1.64
18 Radziah Zolkefli 20 22.28 -2.28 5.19
19 Yogasheelan 20 22.28 -2.28 5.19
20 Nur Afiq Daud 20 22.28 -2.28 5.19
21 S. Uma shangkar 19 22.28 -3.28 10.75

22
Farah Nasuha Mohd Jumat
19
22.28 -3.28 10.75
23 Roszita Rusli 18 22.28 -4.28 18.32
24 Farah Dayana Sulaiman 18 22.28 -4.28 18.32
25 Ahmad Danial Ali 18 22.28 -4.28 18.32
JUMLAH 557 0.00 179.93
N= 25

i) Min (Xi)
M = ∑x Xi = min
n x = skor
n = jumlah pelajar
M = 557
25

= 22.28

ii) Sisihan Lazim (S)
S = 2.74
c. Apakah yang dapat dirumuskan dari dapatan di atas?
(1 markah)

Sisihan Lazim (S)
S = 2.74

Nilai sisihan piawai yang diperolehi adalah kecil iaitu 2.74, jadi taburan skor mentah bagi kelas berkenaan adalah lebih homogen atau menyeluruh. Sisihan piawai mengambil kira nilai bagi setiap skor. Selain itu ia adalah digunakan untuk menghitung ralat. Oleh itu semakin kecil nilai sisihan piawai maka semakin kecil nilai ralat atau kesilapan yang terdapat di dalam ujian itu.


d. Bagaimanakah dapatan ini berguna kepada anda atau kepada sesebuah sekolah? Huraikan. Rujuk kepada Rajah 1.7 dalam modul anda.
(2 markah)

Keperluan pengukuran dalam proses penilaian dapat memberikan guru dan sekolah maklumat berkaitan Ujian Psikomotor digunakan untuk menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid yang melibatkan kemahiran-kemahiran otot-otot kecil dan otot-otot besar. Ujian ini juga membolehkan kita untuk mengukur tahap kelembutan, daya tahan otot , daya tahan kardiovaskular dan kepantasan murid-murid.
Selain itu keperluan pengukuran juga melibatkan motivasi , penyelidikan , ramalan , Diagnosis , kelasifikasi , pencapaian dan penilaian pengajaran dan program. Ujian yang dijalankan sebagai alat yang direka bentuk dengan tujuan mendapatkan maklumat yang relevan untuk membuat keputusan yang praktikal. Seorang guru selepas mentakrif tujuan dan objektif-objektif pengajaran dan menentukan apakah jenis keputusan yang harus dibuat, akan memerlukan maklumat untuk proses penilaian. Guru haruslah membentuk atau memilih alat atau ujian yang baik untuk mendapat maklumat yang sesuai dan relevan.
Pertumbuhan otot saraf, pertumbuhan sosial dan emosi dan pertumbuhan organan merupakan tiga matlamat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Bagi matlamat pertumbuhan otot saraf, ianya adalah berkaitan dengan kebolehan motor seperti ketangkasan, kepantasan, kuasa, masa reaksi, kemahiran sukan, kinestetik, deria dan lain-lain kebolehan motor.
Kebanyakkan aktiviti sukan, ketangkasan dikalangan ahli sukan penting bagi menjamin kejayaan dalam acara sukan yang diceburi. Ketangkasan bererti mempunyai kemampuan fizikal yang membolehkan bergerak dengan pantas dan berkeupayaan mengubah posisi badan ke arah sasaran yang dikehendaki dalam jangka masa yang cepat dan tepat.

Faktor prestasi fizikal (Physical Performance Factor) yang meliputi kekuatan, ketangkasan, kuasa, koordinasi, kepantasan, masa reaksi, kelembutan, keseimbangan dan sebagainya adalah antara faktor yang mempengaruhi pergerakan yang kompleks dan berkualiti. Oleh itu, ujian ketangkasan amatlah perlu bagi mengetahui tahap ketangkasan seseorang itu mencapai ke tahap yang diperlukan.
Selain untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam sesuatu acara sukan dan permainan, keperluan ketangkasan yang baik juga amat penting dari segi keselamatan. Pada sesuatu situasi yang tidak dapat dijangkakan atau diluar kawalan, faktor ketangkasan diperlukan untuk bergerak balas dengan pantas bagi mengelakan sesuatu objek atau orang lain yang datang dari arah yang bertentangan.Penjelasan perlu dalam penekanan bahawa ketangkasan bukan sahaja penting dalam sukan malah merupakan satu elemen yang amat penting dalam kehidupan seharian. Setelah melihat akan peranan ketangkasan dalam Pendidikan Jasmani dan aktiviti sukan serta permainan dapatlah dikatakan bahawa ujian ketangkasan ini banyak kegunaan dan boleh diimplementasikan dalam bidang Pendidikan Jasmani dan sukan. Di antara kegunaan ujian – ujian ketangkasan adalah seperti berikut :

a) merupakan salah satu cara bagi memperbaiki akan kelemahan kecergasan fizikal para pelajar.
b) Mengetahui keberkesanan sesuatu program latihan yang telah diadakan keatas pelajar – pelajar.
c) Sebagai salah satu cara motivasi kepada pelajar untuk meningkatkan lagi prestasi dalam bidang yang diceburi.
d) Merupakan faktor pengukuran dalam ujian ketangkasan kebolehan motor.
e) Merupakan asas bagi meramal akan potensi pelajar dalam bidang sukan dan permainan.
f) Membuktikan bahawa ketangkasan amat penting dalam kehidupan seharian.
Daripada maklumat yang didapati itu, guru dapat mengukur pencapaian murid, mengetahui kelemahan-kelemahannya, meramal keupayaannya, memilihnya untuk sesuatu tujuan, atau sebagainya. Tetapi, mengukur prestasi seseorang murid dalam pelajaran misalnya, tidaklah semudah mengukur tinggi atau beratnya.

2. Sebagaimana yang kita maklum, terdapat beberapa kriteria pemilihan yang digunakan sebelum memutuskan kesesuaian sesebuah ujian pendidikan jasmani untuk pelajar di sekolah anda. Dapatkan salah satu ujian tersebut dari sekolah dan gunakan ujian ini sebagai asas untuk jawapan anda kepada ketiga-tiga bahagian di bawah. Sertakan salinan ujian ini bersama tugasan.

a. Apakah yang boleh anda simpulkan dari segi kesahan ujian tersebut ?
Berikan sebab-sebab anda menyatakan demikian.


Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran dalam pendidikan jasmani ialah alat yang direka bentuk dengan tujuan mendapatkan maklumat yang relevan untuk membuat keputusan yang praktikal. Kesahan adalah kriteria terpenting yang perlu dipertimbangkan apabila melakukan penilaian dalam ujian. Secara tradisinya , kesahan merujuk kepada apa yang hendak dinilai dalam ujian.

Sebagai seorang guru , selepas mentakrif tujuan dan objektif-objektif pengajaran dan menentukan apakah jenis keputusan yang harus dibuat, akan memerlukan maklumat untuk proses penilaian. Guru haruslah membentuk atau memilih alat atau ujian yang baik untuk mendapat maklumat yang sesuai dan relevan. Daripada maklumat yang didapati itu, guru dapat mengukur pencapaian murid, mengetahui kelemahan-kelemahannya, meramal keupayaannya, memilihnya untuk sesuatu tujuan, atau sebagainya.
Menurut .Johnson & Nelson, (1986) menyatakan kesahan juga salah satu bentuk penilaian yang dikenali sebagai tafsiran kebolehpercayaan, terjadi apabila dua atau lebih individu mentadbir ujian yang sama, pada orang yang sama, pada orang yang sama dan memperolehi keputusan yang hampir-hampir sama. Kesahan bergantung sepenuhnya kepada kejelasan dan arahan ujian yang lengkap serta bagaimana prosedur ujian diikuti secara bersungguh-sungguh. Apabila penilai memperolehi catatan markah yang berbeza semasa menilai subjek yang sama, maka kesahan tidak berlaku.

Oleh itu, data-data yang diperolehi akan dikira sebagai tiada kebolehpercayaan dan kesahan. Percanggahan keputusan timbul apabila penilai menggunakan teknik pemarkahan atau penilaian yang berbeza dan juga apabila prosedur ujian tidak diikuti. Sebagai contoh; dua orang guru, Munir dan Rashid mengambil masa larian Khairul (berlari melalui beberapa kon). Munir menambah satu saat kepada skor akhir setiap kali kesalahan dilakukan, contohnya; melanggar kon. Rashid mencatat masa tanpa mengambil kira kesalahan yang dilakukan. Dengan itu catatan akhir amat ketara perbezaannya. Untuk memastikan adanya keobjektifan, penilai harus menilai subjek dengan cara yang sama dan mengikut prosedur ujian secara terperinci. (Strand,B.N.1993:11).

Penentuan kesahan sering dijalankan serentak dengan cara menentukan kebolehpercayaan. Kesahan diperolehi dengan kehadiran dua atau lebih penguji mentadbir ujian untuk kumpulan pelajar yang sama. Koefisyen kesahan akan dapat ditentukan daripada jumlah persefahaman di antara pentadbir-pentadbir ujian tersebut.(Miller,D.A. 1988). Dengan demikian, ujian yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ujian itu haruslah membantu seseorang guru membuat keputusan yang manfaat . Data-data yang diperolehi haruslah konsisten atau stabil, iaitu yang boleh diharapkan, dan mudah diperolehi.

b. Apakah ujian tersebut wajar dipilih untuk digunakan di sekolah anda?
Nilaikan ujian yang dipilih berdasarkan kriteria berikut:
i. Mudah ditadbir
ii. Kos pentadbiran ujian
iii. Sumber manusia dan peralatan
iv. Memenuhi objektif
v. Mencabar dan bermakna
(5 markah)

Pemilihan Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar. Sebagai guru prosedur penilaian haruslah meliputi segala proses pengujian dan pengukuran. Oleh itu, ujian merupakan alat utama dalam prosedur penilaian. Keberkesanan penilaian amat bergantung kepada pembinaan dan pemilihan ujian yang baik. Semasa ujian penilaian dijalankan, haruslah terdapat empat konsep asas yang sangat penting iaitu kesahan (validity), kebolehpercayaan (reliability), keobjektifan (objectivity) dan norma (norms). Jika ujian penilaian yang dijalankan tidak memenuhi keempat-empat prinsip ini, maka keputusan yang boleh diperolehi tidak akan diterima melalui ujian pengukuran itu.

Selain itu aspek ujian yang dipilih berdasarkan ciri-ciri mudah ditadbir , kos pentadbiran ujian , sumber manusia dan peralatan , memenuhi objektif serta mencabar dan bermakna. Antara ciri-ciri berikut adalah :

i. Mudah ditadbir adalah kerana Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran tidak memerlukan terlalu ramai penilai atau pembantu semasa proses ujian dijalankan. Arahan yang diberikan kepada pelajar mudah dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada pengambil ujian.
ii. Kos pentadbiran ujian tidak memerlukan peralatan yang mahal dan peralatan yang diperlukan telah sedia ada di sekolah. Contohnya jam randik dan pita penanda.

iii. Sumber manusia dan peralatan yang diperlukan mencukupi untuk dijalankan Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran ini. Peralatan yang digunakan telah sedia ada diperolehi di sekolah.

iv. Memenuhi Objektif iaitu ujian yang dijalankan adalah untuk Mengukur Ketangkasan dan Kepantasan bergerak sambil mengubah haluan tubuh badan dalam jangka masa yang tercepat mengikut keupayaan individu. Keobjektifan, satu bentuk kebolehpercayaan yang dikenali sebagai tafsiran kebolehpercayaan, terjadi apabila dua atau lebih individu mentadbir ujian yang sama, pada orang yang sama, pada orang yang sama dan memperolehi keputusan yang hampir-hampir sama.(Johnson & Nelson, 1986)

Paksi Kolerasi ini diperolehi semasa perbandingan keputusan, yang mana membuktikan tahap persetujuan penilai berkaitan nilai pengukuran tersebut. Keobjektifan bergantung sepenuhnya kepada kejelasan dan arahan ujian yang lengkap serta bagaimana prosedur ujian diikuti secara bersungguh-sungguh. Apabila penilai memperolehi catatan markah yang berbeza semasa menilai subjek yang sama, maka keobjektifan tidak berlaku.

Oleh itu, markah-markah yang diperolehi akan dikira sebagai tiada kebolehpercayaan dan kesahan. Percanggahan keputusan timbul apabila penilai menggunakan teknik pemarkahan atau penilaian yang berbeza dan juga apabila prosedur ujian tidak diikuti.v. Mencabar dan bermakna bermaksud Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran yang dijalankan amat penting demi tujuan ujian yang hendak dilakukan. Data yang diperolehi menunjukkan kesahan yang dapat membantu pihak sekolah dan guru menyediakan atlit yang benar-benar bersedia dari segi kecergasan psikomotor untuk sesuatu pertandingan.

c. Bagaimanakah anda akan merancang supaya ujian yang dipilih dilaksanakan dengan baik? Huraikan dalam konteks situasi anda dan pelajar di sekolah dari segi aspek berikut: persediaan pra-ujian, perlaksanaan ujian serta penilaian dan pelaporan ujian. Anda boleh merujuk kepada sub-topik 3.3. modul anda.
(12 markah)


Sekolah Kebangsaan Perak , Jalan Seberang Perak, 05050 Alor Setar, Kedah, merupakan sebuah sekolah yang mempunyai kemudahan peralatan yang mencukupi serta mempunyai ruang untuk menjalankan Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran. Sebagai guru yang merancang ujian maka amat penting memastikan ujian yang dipilih dilaksanakan dengan baik. Perancangan dari aspek persediaan pra-ujian, perlaksanaan ujian serta penilaian dan pelaporan ujian dapat memantapkan lagi pengurusan dan pentadbiran ujian. Penilai merancang sebelum memberi ujian untuk memastikan persediaan yang dilakukan adalah memadai dan pentadbiran tersebut akan berjalan dengan lancar.
Persediaan pra-ujian adalah merangkumi kesemua persediaan yang wujud sebelum pentadbiran ujian tersebut. Ia termasuklah beberapa tugasan iaitu kriteria-kriteria yang diperlukan dalam pemilihan ujian dan penilaian. memahami ujian tersebut, memajukan prosedur ujian, memajukan arahan, pra perancangan terhadap individu yang hendak dilakukan ujian, merancangkan ujian percubaan dan pemanasan, menyediakan peralatan dan kemudahan untuk

ujian tersebut, membuat kertas permarkahan, menganggarkan masa ujian yang diperlukan, dan memberi ujian.

Perancangan pra-ujian harus dikendalikan secara sistematik bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan sesuatu ujian yang ingin dilaksanakan.
Masalah pastinya akan berlaku semasa membuat perancangan sebelum dijalankan ujian. Namun demikian sebarang masalah yang timbul perlu diselesaikan supaya tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku.

Pada keseluruhannya, pengalaman merupakan sumber yang amat penting dan berguna bagi menguruskan sesuatu persediaan pra-ujian sebelum dilaksanakan ujian. Ini adalah kerana, seseorang individu itu akan dapat mengenalpasti kelebihan dan juga kekurangan dalam aspek pengujianan.

Persedian pra-ujian yang dijalankan di sekolah ini , dijelaskan dengan terperinci di bawah:
(a) Memahami ujian
Apabila guru melakukan perancangan dalam pentadbiran ujian untuk pertama kali, guru akan membaca arahan atau manual ujian beberapa kali. Faktor ini bertujuan memahirkan tentang ujian yang penilai baca. Ini adalah cara untuk menghindarkan terlepas pandang segelintir prosedur , dimensi dan bentuk ujian tersebut.

(b) Memajukan prosedur ujian
Apabila guru sudah mahir dengan ujian yang dilakukan, mulakan dengan memajukan prosedur untuk pentadbiran tersebut. Ini termasuklah pemilihan prosedur penilaian yang berkesan, memutuskan sama ada untuk melakukan ujian secara serentak terhadap semua individu atau dalam berkumpulan dan memastikan


sama ada seorang sahaja melakukan ujian tersebut atau secara berpasangan melakukan ujian sesama sendiri.

(c) Memajukan arahan
Selepas guru mengenal pasti prosedur, sebagai penilai ianya hendaklah memajukan tujuan. Ia bertepatan penerimaan untuk membaca arahan kepada kumpulan sebelum melakukan ujian tersebut terhadap penerima ujian.

(d) Menyediakan pelajar atau prosedur program
Penilai sewajarnya memberitahu ujian yang akan dilakukan, maka pelajar boleh berlatih. Ia akan meningkatkan markah mereka. Bila kelas atau kumpulan tersebut tidak biasa dengan ujian yang diberikan, lebihkan masa kepada mereka untuk menerangkan, sehari sebelum ujian tersebut dilakukan. Ini termasuklah teknik-teknik untuk meningkatkan markah ujian, dan memerhati latihan pra ujian tersebut.

(e) Merancangkan ujian percubaan dan pemanasan
Sebelum ini, guru mempelajari bahawa kebolehpercayaan meningkatkan pemanasan pra ujian. Sifat terhadap pemanasan hendaklah dirancang. Pemanasan hendaklah dilakukan secara terperinci terhadap kemahiran yang hendak dilakukan.

(f) Menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujian
Guru hendaklah mempunyai semua peralatan yang diperlukan dan
persediaan kemudahan tempat sehari sebelum ujian dilakukan. Mempunyai kesemua peralatan yang diperlukan, membuat garisan halangan, menanda tempat yang betul apabila para pengambil ujian sampai pada waktunya dan menghindarkan masalah yang akan timbul apabila para pengambil ujian menunggu giliran mereka.

(g) Membuat kertas permarkahan
Menyediakan kertas permarkahan sebelum ujian untuk kesemua ahli kumpulan atau individu kad permarkahan. Masukkan kesemua nama peserta dalam kertas atau kad permarkahan sebelum ujian dilakukan. Terdapat banyak kelebihan menggunakan kertas permarkahan. Kad permarkahan membolehkan peserta untuk bergilir ketika melakukan ujian di stesen-stesen dan memudahkan mengisi markah dengan cepat selepas melakukan ujian tersebut. Apabila seseorang melakukan ujian sambil merekodkan permarkahan untuk setiap kumpulan, masa boleh dijimatkan.

(h) Menganggarkan masa ujian yang di perlukan
Apabila ujian tidak mengambil keseluruhan kelas atau waktu program atau apabila setengah kumpulan sedang mengambil ujian dalam hari tertentu, anda haruslah merancangkan beberapa aktiviti untuk mengisi masa yang terluang. Jika ujian program kecergasan dilakukan terhadap agensi atau syarikat, perancangan yang sama diperlukan. Menganggarkan masa yang diperlukan dalam mentadbir ujian boleh minimumkan kekeliruan dan maksimumkan penggunaan masa yang ada.


Perlaksanaan Ujian haruslah dirancangkan dengan teliti, penilaian yang
dilakukan akan berjalan dengan lancar. Penilai mestilah mengambil berat sewaktu hari ujian itu dilaksanakan. Guru juga haruslah lengkap dengan persediaan para pengambil ujian, motivasi dan keselamatan.

(a) Persediaan
Para pengambil ujian seharusnya mengetahui ujian apa yang akan dilakukan dan mengapa ujian itu di laksanakan. Perkara pertama sekali yang perlu diambil kira adalah latihan. Selepas itu, guru akan menerangkan arahan dan prosedur tersebut. Selain itu, bertanyakan ujian sebelum dan selepas persembahan itu dilakukan. Bagaimanapun, ini boleh mengurangkan ketepatan ujian, kerana bagi setengah ujian, pengambil ujian tidak harus tahu dengan mendalam. Ini boleh meningkatkan ketidakbolehpercayaan ujian tersebut.
(b) Motivasi
Berikan kepada semua pengambil ujian yang sama tahap motivasi dan galakan. Walaupun kita semua memberikan galakan terhadap pengambil ujian yang lemah, kita seharusnya memberikan layanan yang sama terhadap semua pengambil ujian. Jika perlu, nyatakan markah ketika para pengambil ujian melakukan percubaan yang pertama. Ini akan memberikan motivasi kepada mereka untuk lakukan yang terbaik untuk percubaan yang kedua. Elakkan memaklumkan markah yang boleh memalukan para pengambil ujian.(c) Keselamatan
Semasa sesi penilaian dilakukan, penilai atau guru haruslah perhatikan masalah keselamatan yang timbul. Para pengambil ujian akan mengabaikan keselamatan jika mereka tidak mengikut arahan.Penilaian dan pelaporan merupakan aspek yang penting untuk guru lakukan supaya rasional melakukan penilaian adalah untuk mengumpul maklumat para peserta dan hal yang berkaitan dengan program pengajaran. Informasi ini hanya boleh digunakan selepas ujian itu dilakukan. Keputusan ujian dipulangkan kepada para peserta kerana ia akan lebih bermakna untuk mereka dalam proses penilaian. Penilaian dan pelaporan termasuk dalam prosedur selepas ujian.

Menilai markah ujian dan menyimpan serta melaporkan keputusan
ujian diterangkan seperti berikut:

(a) Menilai markah ujian
Selepas ujian dilakukan, markah ujian perlulah dinilai menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Ini memerlukan memasukkan data dalam computer untuk dinilai, menyimpan rekod, dan/atau penerimaan data. Analisis adalah untuk mendedahkan ciri-ciri yang boleh mempengaruhi proses pengajaran atau melaksanakan program dan memberi maklumat terhadap kumpulan pengambil ujian dan menyediakan data untuk permarkahan atau tujuan yang lain. Sesetengah individu tertarik dengan markah mereka sendiri. Pelaporan keputusan ujian kepada peserta adalah cara motivasi yang berkesan.


(b) Menyimpan dan melaporkan keputusan ujian
Menyimpan keputusan ujian selalunya digunakan untuk menempatkan kertas permarkahan dan menganalisis mereka dalam fail yang tertentu. Maklumat yang dibuat boleh memberikan perbezaan di antara kelas dan kumpulan di antara tahun, program penilaian setiap tahun, dan pembangunan norma-norma. Untuk pengetahuan bahawa kumpulan atau taraf kelas, selalunya berdasarkan keputusan ujain dan analisis anda. Walaupun tidak penting untuk mengenalpasti markah, selalunya dalam situasi di mana rekod kad yang tetap untuk setiap pelajar atau pengambil ujian itu disimpan. Ia melalui kad yang disimpan, di mana mengikuti perkembangan para pelajar daripada satu tahap ke satu tahap dan para peserta dari tahun ke tahun, di mana anda boleh mengenalpasti peningkatan dari masa ke semasa.

Kesimpulannya maka dapatlah dinyatakan bahawa dalam proses merancang perlaksanaan ujian , penilai seharusnya mematuhi beberapa kriteria yang perlu dilaksanakan supaya Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ujian-ujian pendidikan jasmani ialah alat yang direka bentuk dengan tujuan mendapatkan maklumat yang relevan untuk membuat keputusan yang praktikal. Seorang guru selepas mentakrif tujuan dan objektif-objektif pengajaran dan menentukan apakah jenis keputusan yang harus dibuat, akan memerlukan maklumat untuk proses penilaian. Guru haruslah membentuk atau memilih alat atau ujian yang baik untuk mendapat maklumat yang sesuai dan relevan.

Dengan demikian, ujian yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ujian itu haruslah membantu seseorang guru membuat keputusan yang manfaat .Data-data yang diperolehi haruslah konsisten atau stabil, iaitu yang boleh diharapkan, dan mudah diperolehi. Prosedur penilaian meliputi segala proses pengujian dan pengukuran. Oleh itu, ujian merupakan alat utama dalam prosedur penilaian. Keberkesanan penilaian amat bergantung kepada pembinaan ujian yang baik.


Rujukan


Baechie,T.R.(1994).Essentials of Strength Training and Conditioning.
Champaign,Illinois:Human Kinetics

Barrow, H.M & Mc Gee.R.(1979). A Practical Approach To Measurement for
Evaluation in Physical Education (3rd ).Phil: Lea & Febiger.

Baumgartner, T.A and Jackson, A.S. (1991). Measurement for Evaluation in
Physical Education and Exercise Science (4th ed.). Dubuques :Wm.
C.Brown.

Morrow Jr., Jackson, A.W., Dish, J.G, & Mood, D.P. (1995). Measurement and
Evaluation in Human Performance. Champaign : Human Kinetics

Safrit, M.J.(1990).Introduction to Measurement in Physical Education and
Exercise Science.St.Louise:Times Mirror/Mosby.

Sharkey, B.J (1977) Fitness and Health (4th ed). Champaign : Human Kinetics.

Sheikh Kamarudin Bin Sheikh Ahmad.(1987).Buku Sumber Kecergasan Fizikal
Tahap 1. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Jasmani Dan Kementerian
Belia Dan Sukan Malaysia.

Borhan (2007). HBPE2203 Ujian , Pengukuran dan Penilaian dalam
Pendidikan Jasmani. Open University Malaysia.http://www.atozfitness.com/
http://www.athletesnetwork.com/pat.htm
http://www.usask.ca/sportmedsci/exphys/testex.htm
http://www.usask.ca/sportmedsci/exphys/related.htm
http://www.humankinetics.com/products/subjectareas.cfm?suic=0ST
http://www.hampshire.police.uk/Recruitweb/recruitfit.htm
http://google.yahoo.com/bin/query?p=sport+agility+test&hc=0&hs=0
http://www.topendsports.com/testing/sport-hockey.htm
http://www.topendsports.com/testing/agility.htm

LAMPIRAN :

Ujian Ketangkasan Lompat Kuardran

Bil Perkara Maklumat / Butiran
1. Tajuk
Ujian lompat Kuadran

2.
Objektif
Mengukur Ketangkasan
(Kepantasan bergerak sambil mengubah haluan
tubuh badan dalam jangka masa yang tercepat
mengikut keupayaan individu)


3.
Kesahan
Kesahan Permukaan

4.
Keobjektifan
R= 0.96 diperolehi oleh Lary Malone, Northeast
Lousiana University Monroe 1969.


.
Kemudahan / Alatan
i. Jam randik – 1
ii. Pita penanda – 1

.
Arahan / Penerangan
i. Peserta berdiri di garisan permulaan.
ii. Apabila menerima isyarat mula peserta melompat dengan dua belah kaki ke dalam suku petak pertama kemudian kedua, ketiga,keempat dan balik semula ke petak pertama.
iii. Corak pergerakan ini diteruskan sehingga isyarat berhenti diberikan
iv. Petak-petak ditandakan I,II,III, dan IV (rujuk rajah dibawah)
v. Peserta diberi dua percubaan dengan rehat 30 saat antara percubaan.
vi. Masa terbaik diambil kira.
vii. Skor dikira pada jumlah bilangan kaki mendarat dengan tepat pada suku petak yang betuk selama sepuluh saatJadual 3. Skor untuk Lompat Kuardron

Pencapaian
Skor Untuk Wanita
Jumlah Lompatan
Skor Untuk Lelaki
Jumlah Lompatan

Cemerlang
31 dan ke atas
33 dan ke atas

Baik
25 - 30
27 - 32

Sederhana
13- 24
14 - 26

Lemah
7 - 12
8 - 13

Sangat
Lemah

0 - 6
0 - 7


Sumber :
Johnson, B.L. and Nelson, J.k (1992). Practical Measurement and Evaluation
in Physical Education, (4th ). Edina, Minnesota : Burgess Publishing.


*rujuk lampiran borang skor bagi mendapat jumlah lompatan yang betul


Rajah 3. Ujian Ketangkasan Lompat Kuardron
X : Penguji (mengira jumlah lompatan)
Y : Penguji (mengira jumlah kesalahan)
PM : Pencatat Masa

Sumber:
Johnson, B.L. and Nelson, J.k (1992). Practical Measurement and Evaluation
in Physical Education, (4th edition). Edina, Minnesota : Burgess
Publishing.

Lampiran
Kad Skor Ujian Lompatan Kuadron
Jumlah lakuan Lompatan (X)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jumlah lakuan X : ( )

Bilangan Kesalahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jumlah lakuan y : ( )

Skor sebenar Uian Lompatan Kuadron :
X- ½ (y) = ____________

Panduan :
1. Ketua penguji mengira jumlah lakuan .
2. Penolong penguji mengira jumlah kesalahan
3. Pencatat menandakan (/) pada bahagian jumlah lakuan lompatan dan bilangan kesalahan yang dilakukan oleh subjek .
4. Kirakan Skor sebenar.

No comments: